Begroting 2019

Paragraaf 7 Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten reserves

De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken

Algemene reserve grondexploitatie

Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Voor het grondbeleid is een algemene reserve grondexploitatie aanwezig. Deze reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s op aangekochte (strategische) gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De algemene reserve grondexploitatie wordt gevoed uit de (positieve) eindresultaten van alle afgesloten (grond)exploitaties, alle tussentijdse winstnemingen plus de positieve bijstellingen (verlagingen) van getroffen verliesvoorzieningen. Als uit de kostprijsberekening blijkt, dat bij een complex een verlies wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening getroffen (artikel 44 BBV), die ten laste van deze reserve wordt gebracht.

Indien de algemene reserve grondexploitatie volledig is ingezet voor de afdekking van de (verwachte) verliezen van grondexploitaties, dan komen de tekorten, conform de nota Grondbeleid,  ten laste van de algemene reserve. Indien de algemene reserve grondexploitaties hoger is dan voor de verevening van de te verwachten tekorten/dekking van de risico’s noodzakelijk is, dan kan de gemeenteraad bij de begroting/jaarrekening tot afroming besluiten.

De algemene reserve grondexploitatie bedroeg per 1-1-2018 € 1.786.840 (na resultaatbestemming,  na aftrek van de ten laste van de algemene reserve grondexploitaties getroffen verliesvoorzieningen en na aftrek van de voorzieningen van verliezen, die in het verleden in de grondexploitaties zijn ingebracht). Rekening houdend met de winst- en verliesverwachtingen zullen er in 2018 en 2019 geen stortingen of onttrekkingen in de algemene reserve grondexploitatie plaatsvinden.

Voorzieningen verliesgevende projecten
Wanneer voor een complex op basis van de jaarlijkse geactualiseerde exploitatieopzet een verlies op eindwaarde (EW) optreedt, dan wordt voor dit verlies een voorziening getroffen.

De verliesvoorziening per 31-12-2017 is gebaseerd op de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2017 die in mei 2018 is uitgevoerd.

Complex-
nummer

Complexnaam

Getroffen verliesvoorziening per 31-12-2017

A.042

Fitness-Center / Rietbaan-Zuid, Huissen

€   196.700

A.043

Pannenhuis II, Huissen

€ 1.171.600

A.063

Dorpsstraat-Oostervelden, Bemmel

€ 127.200*

A.110

Glastuinbouwgebied Bergerden

€ 3.371.600

Extra voorziening bedrijventerreinen

€ 3.922.000

Voorzieningen voor verliezen die ingebracht zijn in de Grondexploitaties

€ 647.220                             

Totaal

€ 9.436.320

*Dekking vanuit de reserve inzet woningbouw raadsbesluit d.d. 16-3-2017

Risico’s van de grondzaken
Zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing onder 4.Risico's.