Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Kostendekkendheid

Met de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) moet ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzichtelijk worden gemaakt. Voor de belangrijkste heffingen werd dit al gedaan. Aanvullend moeten nu ook de burgerzaken- en APV-leges apart worden weergegeven.

De tarieven van deze heffingen worden middels de Legesverordening en Verordening Marktgelden verhoogd met 1,6%, het percentage van de kostenstijging. De tarieven van de Lijkbezorgingsrechten blijven gelijk. Vergeleken met omliggende gemeenten hanteert Lingewaard nu al redelijk hoge tarieven. Dit komt voornamelijk door de bodemgesteldheid en de daardoor hogere beheerskosten. Verdere stijging van tarieven is niet wenselijk daar dit ook een drempel zou opwerpen om in onze gemeente te begraven.

Vanwege de vernieuwde voorschriften van het BBV moeten de directe en indirecte(overhead) kosten apart worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Bij activiteiten waarbij er sprake is van veel inzet van eigen personeel, is vaak de vuistregel dat de overhead een derde bedraagt van de directe personeelskosten. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Dit komt doordat de personeelskosten per afdeling kunnen verschillen vanwege inschalingsverschillen, terwijl het overheadtarief van € 38,00 per uur geldt voor ieder productief uur binnen de organisatie.

In dit kostendekkingsoverzicht zijn alleen de leges opgenomen waarvan de geraamde inkomsten hoger dan € 20.000 zijn.

Overzicht kostendekking Bouwleges

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

ODRA / Bouwen (incl. welstand)

8.3 Wonen en bouwen

-911.100

Perceptiekosten heffen en innen

8.3 Wonen en bouwen

-8.800

Subtotaal Lasten

-919.900

BATEN

Leges Welstand

8.3 Wonen en bouwen

35.900

Leges Bouwen

8.3 Wonen en bouwen

789.100

Subtotaal Baten

825.000

SALDO

-94.900

Dekkingspercentage

89,7%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Lijkbezorging

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

-286.700

Overhead

0.4 Overhead

-134.900

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

-2.000

Subtotaal Lasten

-423.600

BATEN

Lijkbezorgingsrechten

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 

200.000

Subtotaal Baten

200.000

SALDO

-223.600

Dekkingspercentage

47,2%

(+ = voordeel, - =nadeel)
De ontvangen lijkbezorgingsrechten/grafrechten hebben het karakter van vooruit ontvangen afkoopsommen. Deze ontvangsten zijn dus een verplichting aan degene die de afkoopsom heeft betaald. Derhalve is het vormen van een voorziening (conform de voorschriften) verplicht.
In deze begroting is rekening gehouden met een gemiddelde opbrengst. In de verantwoording bij de jaarrekening 2018 zal de onttrekking aan de voorziening (opbrengsten 2017 en 2018) + de toevoeging aan de voorziening (opbrengsten 2019) plaatsvinden.

Overzicht kostendekking Straatmarkten

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten markt

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-64.900

Overhead

0.4 Overhead

-27.700

Subtotaal Lasten

-92.600

BATEN

Marktgelden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

20.000

Subtotaal Baten

20.000

SALDO

-72.600

Dekkingspercentage

21,6%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Kermis

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten kermis/standplaatsen

3.4 Economische promotie

-145.000

Overhead

0.4 Overhead

-28.500

Subtotaal Lasten

-173.500

BATEN

Opbrengst staangelden

3.4 Economische promotie

87.500

Bijdragen exploitanten

3.4 Economische promotie

32.500

Subtotaal Baten

120.000

SALDO

-53.500

Dekkingspercentage

69,2%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking Reisdocumenten

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten reisdocumenten

0.2 Burgerzaken

-171.000

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-238.900

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-216.200

Subtotaal Lasten

-627.900

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

160.800

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

96.000

Subtotaal Baten

256.800

SALDO

371.100

Dekkingspercentage

41,5%

(+ = voordeel, - =nadeel)
De leges voor reisdocumenten worden vastgesteld door de Rijksministerraad.

Overzicht kostendekking Rijbewijzen

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten Rijbewijzen

0.2 Burgerzaken

-75.000

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-220.500

Perceptiekosten heffen en innen

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-199.500

Subtotaal Lasten

-497.000

BATEN

Opbrengst Rijksleges

0.2 Burgerzaken

65.000

Opbrengst Gemeentelijke leges

0.2 Burgerzaken

172.000

Subtotaal Baten

237.000

SALDO

260.000

Dekkingspercentage

48,6%

(+ = voordeel, - =nadeel)
De leges voor rijbewijzen worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Overzicht kostendekking
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten aanvraag Verklaring omtrent gedrag

0.2 Burgerzaken

-24.500

Personeelskosten

0.2 Burgerzaken

-27.900

Perceptiekosten 

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-25.100

Subtotaal Lasten

-79.500

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

30.000

Subtotaal Baten

30.000

SALDO

-49.500

Dekkingspercentage

37,7%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking
Burgerlijke stand

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten Burgerlijke stand

0.2 Burgerzaken

-139.000

Perceptiekosten 

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-76.000

Subtotaal Lasten

-217.000

BATEN

Opbrengst leges

0.2 Burgerzaken

75.000

Subtotaal Baten

75.000

SALDO

-142.000

Dekkingspercentage

34,6%

(+ = voordeel, - =nadeel)

Overzicht kostendekking APV

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Kosten aanvragen APV 

1.2 Openbare orde en veiligheid

-157.000

Perceptiekosten 

0.64 Belastingen overig

-2.000

Overhead

0.4 Overhead

-112.100

Subtotaal Lasten

-271.100

BATEN

Opbrengst leges

1.2 Openbare orde en veiligheid

23.500

Subtotaal Baten

23.500

SALDO

-247.600

Dekkingspercentage

8,7%

(+ = voordeel, - =nadeel)