Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Geraamde inkomsten

De onroerendezaakbelastingen (ozb) vormen de voornaamste inkomstenbron voor de gemeente. Andere belangrijke bronnen zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Uitgangspunt van de laatste twee heffingen is een kostendekkende opbrengst.
Verder heffen wij nog precariobelasting (t/m 2021) hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting, leges, lijkbezorgingsrechten en marktgelden.

Overhead
Met ingang van 2017 moeten wij de overhead apart in beeld brengen in de begroting. Dit betekent dat ook in de diverse kostenoverzichten overhead apart wordt gepresenteerd.
In deze programmabegroting is het overheadtarief € 38 per uur. De overhead berekenen we alleen over het aantal uren dat wordt toegerekend aan de activiteit. Daarom is in de kostenoverzichten van deze paragraaf geen sprake van een vaste verhouding tussen de totale kosten op het taakveld en de overhead.