Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Rioolheffing

Voor de rioolheffing geldt als uitgangspunt een 100% kostendekking.
Op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2017-2021) wordt het tarief bepaald om tot een kostendekkende rioleringszorg te komen. De tarieven blijven in 2019 ongewijzigd ten opzichte van 2018.

Overzicht kostendekking riolering

Taakveld

Begroting
2018 *

Begroting
2019

LASTEN

Algemeen rioolbeheer

7.2 Riolering

-1.723.500

-1.793.800

Onderhoud

7.2 Riolering

-1.131.900

-1.078.800

Straatreiniging

2.1 Verkeer, vervoer

-158.500

-103.700

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

      -202.300

-142.000

Overhead

0.4 Overhead

-377.300

-405.300

Compensabele BTW

n.v.t.

-415.500

-461.600

Kwijtscheldingen rioolheffing

6.3 Inkomensregelingen

-135.000

-145.000

Subtotaal Lasten

-4.144.000

-4.130.200

BATEN

Baten rioolheffing

7.2 Riolering

4.600.000

4.600.000

Subtotaal Baten

4.600.000

4.600.000

SALDO

456.000

469.800

Egalisatievoorziening

7.2 Riolering

-456.000

-469.800

Dekkingspercentage

100%

100%

(+ = voordeel, - =nadeel)
* (inclusief Tussentijdse rapportage 2018)

Het voordelig saldo wordt toegevoegd aan de voorziening “Riolering en waterzuivering”.
Zoals in het GRP 2017-2021 al werd voorzien zijn ook in 2019 de baten groter dan de lasten. De voorziening zal daardoor oplopen. Vanaf 2020 zijn de inkomsten lager dan de lasten. Vanaf dat jaar wordt de voorziening aangewend om tekorten op te vangen.