Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Kwijtschelding gemeentelijke heffingen

Wanneer inwoners onoverkomelijke problemen hebben met het voldoen van gemeentelijke belastingen bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding hiervan.
Kwijtschelding is in Lingewaard mogelijk voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en voor de eerste hond bij de hondenbelasting. Kwijtschelding van afvalstoffenheffing is alleen mogelijk voor:

  • Het bedrag van het vastrecht.
  • Het bedrag van het aantal containerledigingen of stortingen in een ondergrondse container, met een maximum van 11 ledigingen c.q. 33 stortingen.
  • Het vaste bedrag van de aanslag voor de gebruikers van percelen, waarbij het huishoudelijk       afval wordt aangeboden via een bovengrondse verzamelcontainer of op een andere wijze.

Zelfstandige ondernemers kunnen voor het privé-gedeelte van de gemeentelijke belastingaanslag kwijtschelding vragen. Verenigingen en stichtingen kunnen per definitie geen kwijtschelding aanvragen.
Bij de behandeling van kwijtscheldingsaanvragen wordt als kosten van bestaan 100% van de bijstand als norm gehanteerd. Voor AOW-gerechtigden geldt de norm van 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen inclusief een deel van de tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtigen (KOB) voor de berekening van de kwijtschelding.
De normbedragen die door de gemeente worden gehanteerd worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.