Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt voor de tariefstelling van de afvalstoffenheffing is een 100% kostendekking.

In 2018 zijn de volgende wijzigingen geweest in de inzameling:

  • inzameling van PMD (plastic, blik en drankkartons) in plastic zakken in plaats van in containers;
  • inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) één keer per twee weken middels een 240 liter in plaats van 180 liter container;
  • vaker inzamelen van snoeihout.

Zie verder ook  7.2.3 Huishoudelijk afval.
De gewijzigde inzameling van 2018 heeft geleid tot een neerwaartse aanpassing van de tarieven in 2018. De tarieven 2019 voor het ‘vastrecht’ zijn verhoogd met het prijsindexcijfer (1,6%). De DIFTAR-tarieven blijven onveranderd.
Voor 2019 gelden de navolgende tarieven:

2019

Vast bedrag

€ 115,80

per lediging van de 180-liter restafvalcontainer

€ 4,00

Bij appartementen met ondergrondse container en elektronische registratie, per lediging/storting

€ 1,15

Voor degene die geen gebruik maakt van containers en het afval op een andere manier aanbiedt, bijvoorbeeld via een bovengrondse verzamelcontainer, geldt een tarief gebaseerd op een één- of meerpersoonshuishouden.

Tarief

2019

- éénpersoonshuishouden

€ 141,60

- meerpersoonshuishouden

€ 175,20

Overzicht kostendekking afvalinzameling

Taakveld

Begroting 2018 *

Begroting 2019

LASTEN

Afvalstoffen algemeen

7.3 Afval

-59.000

-94.500

Huishoudafval

7.3 Afval

-1.949.200

-2.036.600

Overige afvalstoffen

7.3 Afval

-296.400

-293.100

Straatreiniging

2.1 Verkeer en vervoer

-52.800

-20.600

Perceptiekosten afvalstoffenheffing

0.64 Belastingen overig

-202.300

-142.000

Overhead

0.4 Overhead

-106.600

-260.900

Compensabele BTW

n.v.t.

-712.600

-676.700

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

6.3 Inkomensregelingen

-90.000

-100.000

Subtotaal Lasten

-3.468.900

3.624.400

BATEN

Baten afvalstoffenheffing

7.3 Afval

3.055.000

3.102.300

Subtotaal Baten

3.055.000

3.102.300

Saldo

-413.900

-522.100

Egalisatie

0.10 Mutaties reserves

-413.900

522.100

Dekkingspercentage

100%

100%

(+ = voordeel, - =nadeel)
* (inclusief Tussentijdse rapportage 2018)

De toename van de lasten is grofweg het gevolg van:

  • Prijsindexering; € 76.000
  • Structurele doorwerking vanuit de Tussentijdse rapportage 2018; € 197.000
  • Doorberekende uren (= salarislasten); € 222.000
  • Overhead (bedrijfskosten); € 154.000
  • Kapitaallasten op investeringen; € 25.000
  • Aanbesteding inzameling huishoudelijk afval en verwerking restafval; € 35.000

Alle saldi voortkomend uit de baten en lasten van de afvalinzameling komen ten laste of ten gunste van de egalisatiereserve.
Het nadelig saldo over 2019 ad. € 522.100 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve ‘Afvalstoffenheffing’. Hierdoor komt het dekkingspercentage uit op 100%.

Het nieuwe afvalbeleidsplan (‘Afvalbeleid Lingewaard Circulair & Duurzaam 2020-2025’) zal in december 2018 door de gemeenteraad worden behandeld en vastgesteld. Het jaar 2019 zal nodig zijn voor de Europese aanbesteding van de inzameling en verwerking van de diverse afvalstromen en het vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2020. Deze wijzigingen zullen met ingang van 2020 inwerking treden. Op dat moment berekenen we opnieuw de tarieven wat zal leiden tot een nieuwe Verordening Afvalstoffenheffing 2020.