Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Hondenbelasting

Zoals in het verleden besloten, wordt elk jaar een deel van de gemeente gecontroleerd op het hondenbezit. Elk jaar zal een nieuwe kern worden gecontroleerd.

Op 19 september 2018 is een evaluatie over het hondenbeleid door de gemeenteraad behandeld. Hierbij is voorgesteld om de huidige faciliteiten voor honden in de gemeente te behouden, alsmede de hondenbelasting te blijven heffen. De gepresenteerde ramingen in bijlage A van deze evaluatie gaan over begrotingsjaar 2018 en wijken dus af van het hieronder gepresenteerde overzicht.

Overzicht kostendekking hondenbeleid

Taakveld

Begroting 2019

LASTEN

Aanleg, beheer en reinigen hondentoiletten

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-109.900

Gemeentelijke uren

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9.600

Bijzondere opsporingsambtenaar

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-25.400

Overhead

0.4 Overhead

-25.300

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overig

-45.900

Controle hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

-10.000

Kwijtscheldingen hondenbelasting

6.3 Inkomensregelingen

-5.500

Subtotaal Lasten

-231.600

BATEN

Opbrengst hondenbelasting

0.64 Belastingen overig

229.600

Subtotaal Baten

229.600

SALDO

-2.000

Dekkingspercentage

99,1%

(+ = voordeel, - =nadeel)