Begroting 2019

Paragraaf 1 Lokale heffingen

OZB

De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De ozb wordt geheven over woningen en niet-woningen.
De basis van de heffing is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Dit is de economische waarde van het object. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld.

Tariefaanpassingen 2019
Het verschuldigde bedrag voor de ozb wordt berekend op basis van een percentage van de waarde van de onroerende zaak. De tarieven voor het jaar 2019 worden alleen verhoogd met het prijsindexcijfer van 1,6%. De procentuele tariefsverhoging geldt zowel voor woningen als voor niet-woningen. Op basis van dit gegeven gelden de navolgende tarieven:

2018

2019 *

Woningen:

- eigenarenheffing

0,1824%

0,1853%

Niet-woningen:

- eigenarenheffing

0,3090%

0,3139%

- gebruikersheffing

0,2470%

0,2510%

* Tarief ná prijsindexering, vóór herwaardering.

Het gehele WOZ-bestand wordt gewaardeerd naar de peildatum 1 januari 2018. De definitieve cijfers zijn eind november beschikbaar. Dit betreft de gemiddelde waardeontwikkeling in de gemeente Lingewaard op basis van de gerealiseerde verkopen in het jaar 2017 en het eerste halfjaar 2018.
Bij de vaststelling van de definitieve OZB-tarieven 2019 (in de raadsvergadering van 13 december 2018) houden we rekening met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Stijgt de gemiddelde WOZ-waarde, dan daalt het tarief voor de ozb. Indien de gemiddelde WOZ-waarde daalt, dan stijgt het ozb-tarief.