Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

NV Vitens

Datum statuten oprichtingsakte van de VP

2006

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied van Vitens zijn de publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder inbegrepen de winning, productie, transport en distributie van water

Bestuurlijk belang

Deelname in Algemeen, Dagelijks bestuur

Deelname aan de aandeelhoudersvergadering:
M. Schuurmans- Wijdeven
0,64%; 37.387 aandelen

Door wie

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

n.v.t.

Omvang van het eigen vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen per 01-01: € 537,1 miljoen
Eigen vermogen per 31-12: € 552,9 miljoen

Rekeningresultaat

2018: € 20,5 miljoen
2019: € 14,0 miljoen

Aandeel Lingewaard in het resultaat

Dividend 2019: € 0,97 per aandeel