Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling VGGM

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

2002: ‘Hulpverlening Gelderland Midden’

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

2017: ‘Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland – Midden’ (i.v.m. Veilig Thuis)

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten: Arnhem, Ede, Wageningen, Renkum, Nijkerk, Zevenaar, Doesburg, Rheden, Overbetuwe, Duiven, Westervoort, Rozendaal, Scherpenzeel,  Barneveld en Lingewaard

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

  • Publieke gezondheid
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens het college:
M. Schuurmans-Wijdeven (AB) openbare veiligheid.
A. Slob (AB) publieke gezondheid

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

€3.070.193 (zie bijdrage 2017 in begroting) / € 89.073.256 (totaal begrote baten) = 3,4 %

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

  • Publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg 4-18 jr.  € 634.500
  • Jeugdgezondheidszorg 0-4 jr.  € 613.097
  • Brandweer en rampenbestrijding € 1.913.900

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Basis is het jaarverslag 2017
Eigen vermogen 01-01-2017 € 5,45 miljoen:
Eigen vermogen 31-12-2017 € 8,24 miljoen (incl. nog te bestemmen resultaat 2017):
Vreemd vermogen 01-01-2017 € 16,96 miljoen:
Vreemd vermogen 31-12-2017 € 14,25 miljoen:

Rekeningresultaat 2017

€ 2,87 miljoen

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Voor publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg 4-18 jr. op basis van inwoneraantal.
Voor jeugdgezondheidszorg 0-4 jr. op basis van inwoneraantal.
Voor brandweer op basis van inbreng budgetten

Rapportages

Jaarstukken 2017 d.d.

Vaststelling door Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018

Begroting 2019 d.d.

Vaststelling door Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2018