Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

14 april 2016 (Regeling BVO DRAN)

Plaats van vestiging

Arnhem

Datum meest recente wijziging van de VP

Januari 2017

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het regelen van het vervoer voor doelgroepen uit de deelnemende gemeenten (Wmo, leerlingenvervoer en Jeugd)

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens het college:
Wethouder A. Slob

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

Er wordt afgerekend tussen de deelnemende gemeenten volgens een verdeelsleutel.

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

€ 769.475

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen begin 2017:
€ - 19.004
Eigen vermogen eind 2017: € 90.815
Vreemd vermogen begin 2017:
€ 6.490.023
Vreemd vermogen eind 2017:
€ 5.398.799

Rekeningresultaat 2017

€ 0
€ 0 - er wordt afgerekend op basis van werkelijkheid waardoor het saldo altijd € 0 bedraagt.

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

Concept d.d. 4 april 2018

Kader begroting 2019 d.d.

Concept d.d. 15 maart 2018 (MJPB)