Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

26 november 1914

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het concrete doel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling: het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied (art. 4 regeling).

Bestuurlijk belang

Deelname in aandeelhoudersvergadering

Namens het college
Burgemeester Schuurmans-Wijdeven

Door wie?

Gemeentelijk belang/aandeel (als %) t.o.v. totaal

Aantal aandelen 19.305

Financieel belang

Bijdrage in de begroting van de VP

n.v.t.

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen per 01-01: € 4.486 miljoen
Eigen vermogen per 31-12: € 4.953 miljoen
Vreemd vermogen per 01-01: € 149.514 miljoen vermogen per 31-12: € 135.072 miljoen

Rekeningresultaat

Netto winst: € 393 miljoen

Aandeel Lingewaard in resultaat

Dividend: € 48.841