Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Verenigingen en deelnemingen

De gemeente participeert naast de bovenstaande gemeenschappelijke regelingen nog in een aantal verenigingen, stichtingen of andere samenwerkingsverbanden. Het gaat dan om:

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lingewaard is, zoals alle andere gemeenten in Nederland, lid van de VNG. Via het college van Burgemeester en Wethouders zijn wij vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering van de VNG. In 2019 bedraagt de bijdrage aan de VNG € 62.500. Daarnaast zijn we ook lid van de afdeling Gelderland van de VNG. De contributie hiervoor bedraagt € 2.300. Gezien het karakter van het lidmaatschap (vertegenwoordiging en belangenbehartiging) en het ontbreken van enig financieel risico wordt de VNG over het algemeen niet beschouwd als Verbonden Partij.

  • De Vereniging Nederlandse Riviergemeenten

Dit is een overleg platform van gemeenten die aan de grote rivieren in Nederland liggen. We zijn in deze vereniging vertegenwoordigd door wethouder J. Sluiter. De contributie in 2019 bedraagt € 1.850. Gezien de genoemde criteria kan deze vereniging niet aangemerkt worden als een Verbonden Partij.

  • Rijn 6

Dit is een samenwerkingsverband met de gemeenten Arnhem, Overbetuwe en Rheden en de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland. De samenwerking betreft de afvalwaterketen (dus met name riolering). In april 2013 is een samenwerkingsovereenkomst getekend (bestuurlijk). In deze overeenkomst is geregeld op welke wijze er samengewerkt gaat worden. De samenwerkingsagenda maakt deel uit van de overeenkomst. In deze agenda staat concreet beschreven op welke onderdelen samengewerkt gaat worden. Gezien de genoemde criteria kan dit samenwerkingsverband niet aangemerkt worden als een Verbonden Partij.

  • Platform NUVAL

Het platform NUVAL is een samenwerkingsverband van de gemeentelijke aandeelhouders uit Gelderland en Flevoland in Vitens en Alliander. De gemeente Lingewaard is lid van dit platform, de contributie bedraagt € 458 per jaar. Gezien de genoemde criteria kan deze vereniging niet aangemerkt worden als een Verbonden Partij.

  • Stichting Economic Board regio Arnhem Nijmegen

Deze stichting is door het GO regio Arnhem Nijmegen opgericht om de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren. Naast de lokale overheden nemen bedrijfsleven en kennisinstellingen hier aan deel. Van de deelnemersbijdrage aan het GO  wordt € 1,00 per inwoner doorgesluisd naar de Stichting Economic Board. Omdat, weliswaar indirect, sprake is van bestuurlijke deelname en van een financieel aandeel in de stichting kan deze formeel als Verbonden Partij worden aangemerkt.

  • Stichting Veilig Thuis

Deze stichting is per 1 april 2017 opgericht door het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). Stichting Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De Raad van Toezicht  bestaat uit twee wethouders en een burgemeester uit het AB en twee onafhankelijke inhoudelijke deskundigen.
De bijdrage van de gemeente Lingewaard aan de Stichting Veilig Thuis in 2109 bedraagt € 247.332.  Omdat, weliswaar indirect, sprake is van bestuurlijke deelname en van een financieel aandeel in de stichting kan deze formeel als Verbonden Partij worden aangemerkt