Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Algemeen

Risicomanagement
Per verbonden partij bekijken we hoeveel bestuurlijk en financieel belang er is en hoeveel risico we lopen. Op basis van deze analyses plaatsen we een verbonden partij in één van de drie toezichtarrangementen. Dit varieert van licht (1) tot  zwaar (3). In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ gaan we verder in op de partijen uit het toezichtarrangement ‘zwaar’.

Beleidsvoornemens 2019
Volgens de nota Verbonden Partijen evalueren we elk jaar een andere gemeenschappelijke regeling. In 2019 zal dat de GR Park Lingenzegen zijn. Om de  nieuwe gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zelf opnieuw het beleid te bepalen zal begin 2019 de nota Verbonden Partijen geactualiseerd worden.