Begroting 2019

Paragraaf 6 Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen

Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1 december 2010

Plaats van vestiging

Elst

Datum meest recente wijziging van de VP

1 augustus 2014

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard, provincie Gelderland, waterschap Rivierenland

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Beheer van publiek toegankelijk groen tussen de steden en de financiering van dat beheer.

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Aangewezen namens college: weth. T. Janssen

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

1/3 in het DB, 1/6 in het AB

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2019 van de VP

€ 240.000

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen begin 2017: € 18.336.000
Eigen vermogen eind 2017: € 15.947.000
Vreemd vermogen begin 2017: € 497.000
Vreemd vermogen eind 2017: € 470.000

Rekeningresultaat 2017

Min € 2.388.000

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017   

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

Maart 2018

Kader begroting 2019 d.d.

13 juli 2018