Begroting 2019

Financiële positie

Overige zaken actualisatie bestaand beleid

2019

2020

2021

2022

a. Bijdrage VGGM

-70.975

-70.975

-70.975

-70.975

b. Bijdrage ODRA

-126.245

-126.245

-126.245

-126.245

c. Uren ten laste van grondexploitaties

-111.349

-111.349

-111.349

-111.349

d. Ondersteuning Rekenkamercommissie

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

e. Structurele ontwikkeling Tussentijdse rapportage 2018 (exclusief sociaal domein)

34.700

34.700

34.700

34.700

f. Overige kleine posten

60.981

-4.019

-4.019

-4.982

Totaal overige zaken actualisatie bestaand beleid

-222.888

-287.888

-287.888

-288.851

(- = Nadeel / + = Voordeel)


Onder “Overige zaken actualisatie bestaand beleid” hebben we een aantal posten opgenomen die ook voortvloeien uit de actualisatie van het bestaande beleid, maar die we niet onder een van de voorgaande posten onder konden brengen.
a. Bijdrage VGGM/b. Bijdrage ODRA
We passen de bijdrage aan VGGM en ODRA aan op basis van de voor deze organisaties door het bestuur vastgestelde begrotingen.
c. Uren ten laste van grondexploitaties
Jaarlijks beoordelen we aan de hand van de voorgenomen activiteiten hoeveel uren kunnen worden doorbelast naar grondexploitaties. We belasten weliswaar meer uren door aan grondexploitaties, maar een deel daarvan heeft betrekking op het faciliterend grondbeleid. Die uren kunnen niet allemaal worden doorbelast naar de initiatiefnemer. Per saldo levert dit een nadeel op.
d. Ondersteuning Rekenkamercommissie
Aan de raad wordt voorgesteld om de ondersteuning van de Rekenkamercommissie anders in te gaan richten. Hiervoor zijn extra middelen nodig. In de raadsvergadering van september 2018 wordt hierover een besluit genomen.
e. Structurele ontwikkeling Tussentijdse rapportage 2018
De doorwerking vanuit de Tussentijdse rapportage 2018 naar de Begroting 2019 is voor wat betreft het sociaal domein al apart in beeld gebracht. Daarnaast is er nog een aantal kleinere posten (9) die vanuit de tussentijdse rapportage doorwerken naar de begroting.
f. Overige kleine posten
Als laatste zijn er een kleine 30 posten in de begroting geactualiseerd die tezamen natuurlijk ook een financieel effect hebben.