Begroting 2019

Financiële positie

Niet gehonoreerde voorstellen

We geven een overzicht van een aantal voorstellen die wij op dit moment niet hebben gehonoreerd. De raad kan waar zij dat wenselijk vindt andere keuzes maken en een door het college niet gehonoreerd voorstel alsnog toevoegen aan de keuzevoorstellen.

Verhoging inwonersbijdrage Regio Arnhem-Nijmegen
Door het bestuur van de regio is aangegeven dat voor de versterking van de samenwerking en een beter profilering uitbreiding van de formatie en extra financiële middelen nodig zijn. De hier gevraagde middelen komen bovenop het keuzevoorstel om de bijdrage te verhogen met €24.600.Het gaat om de volgende verhogingen:

  • een verhoging van de algemene inwonersbijdrage van € 1,50 naar € 1,58 waarvan € 1,00 voor de Economic Board;
  • een inwonersbijdrage van € 0,21 voor de routekaart energietransitie 2050;
  • een inwonersbijdrage van € 1,50 voor het regionaal bereikbaarheidsfonds;
  • een inwonersbijdrage van € 0,05 voor de subregionale woonagenda;
  • € 95.000 voor de uitvoering van het Regionaal Programma Werklocaties (= € 0,12 per inwoner).

Dit betekent een totale verhoging van de inwonersbijdrage met € 1,96 tot € 3,46 totaal afgerond € 160.500. Omdat in de regio nog geen duidelijkheid is hoe gemeenten hier in staan, lopen we hier nog niet op vooruit. Bij de jaarrekening 2017 heeft u al besloten bij de resultaatbestemming € 90.000 hiervoor te reserveren. Dit kunnen we hier dan voor gebruiken.

Uitvoering Kinkelvisie
Begin 2017 heeft de gemeenteraad de zgn. Kinkelvisie vastgesteld. Door de gemeenteraad is besloten de visie in 4 delen te realiseren. De eerste fase betreft de herinrichting van het Kinkelplein. Over de Kinkelvisie heeft destijds veel overleg met omwonenden plaatsgevonden. Inmiddels is er voor de herinrichting, met als basis de beelden en voorstellen uit de Kinkelvisie, een eerste schetsontwerp vastgesteld door een extern bureau. Er is op basis van die schets ook een kostenraming (elementen) raming opgesteld. Om volgend jaar (2 jaar na vaststelling van de visie door de gemeenteraad) een begin te kunnen maken met de eerste fase van de visie is een investeringsbudget van €1.500.000 nodig (kapitaallasten vanaf 2020 € 60.000 per jaar)
We hebben dit voorstel nog niet als keuzevoorstel in deze begroting opgenomen. Enerzijds is nog verdere uitwerking nodig. Anderzijds is er sprake van een relatie met mogelijke ontwikkelingen rond (nood)huisvesting gemeentekantoor en effecten voor omgeving. Voorgesteld wordt dan wel om uitwerking later te laten plaats vinden, met wellicht ook mogelijkheden voor het genereren van opbrengsten. Daarnaast is het wenselijk om eerst de bebouwing rondom het Kinkelplein helder te hebben, alvorens wordt gestart met het plein zelf.

Mobiele snelheidscamera
Een mobiele snelheidscamera kan door onze BOA's worden ingezet om handhavend te kunnen optreden bij snelheidsovertredingen. We zijn dan minder afhankelijk van inzet van de politie op dit gebied. Hiervoor dient wel een procedure te worden doorlopen bij het Openbaar Ministerie om inzet mogelijk te maken. Met de aanschaf van deze camera is een investering van € 60.000 gemoeid (kapitaallasten vanaf 2020 € 6.900 per jaar).