Begroting 2019

Financiële positie

A. Thema: woningbouw

Wat willen we bereiken?

 

2019

2020

2021

2022

Coalitieprogramma - Thema: Woningbouw

  1. Invoering Omgevingswet

-75.000

-275.000

-375.000

0

  1. Uitvoering woningbouwprogramma

-77.700

-147.700

-147.700

-147.700

Totaal

-152.700

-422.700

-522.700

-147.700

  1. Invoering Omgevingswet
    Voor de invoering van de Omgevingswet is het beschikbare budget geraamd toen een aantal zaken bij de wetgever nog in voorbereiding waren. Nu de invoering naar achteren schuift en anticipatie vanuit de gemeente gestructureerd wordt opgepakt, slinkt het beschikbare budget snel. Grote bedragen zijn komende jaren nog nodig voor de omslag naar geschikte nieuwe digitale en geautomatiseerde systemen. Voor interne personele inzet, externe advisering en de mogelijkheid om snel en ad hoc beleidsmatig in te kunnen spelen op de invoering van de wet zijn meer middelen nodig.
  2. Uitvoering woningbouwprogramma
    We willen na jaren van stagnatie een versnelling in het nieuwbouwprogramma realiseren en voor de komende vier jaar 1.000 nieuwe woningen laten opleveren. Binnen de regionale afspraken zijn daar mogelijkheden voor. Om de versnelling goed te kunnen sturen en begeleiden is extra capaciteit nodig.(1 fte)
    Voor de begeleiding van planologische procedures wordt structureel geleund op tijdelijke extra capaciteit. Vanwege twee ontwikkelingen maken we deze inzet (1 fte) structureel. Ten eerste kan daarmee de inzet op plannen en procedures als gevolg van externe initiatieven (bijv. functieverandering) worden verzekerd. Ten tweede leidt de aanpak volgens de Omgevingswet en onze ambitie m.b.t. inwonersinitiatieven tot een grotere behoefte aan planologische begeleiding.