Begroting 2019

Financiële positie

Algemene uitkering

2019

2020

2021

2022

a. Meicirculaire 2018 (accres)

720.000

1.201.000

1.697.000

2.454.000

b. Meicirculaire 2018 (sociaal domein)

818.000

1.142.000

1.381.000

1.649.000

c. Septembercirculaire 2017 (aanpassing)

-189.300

-124.900

425.200

901.200

Totaal Algemene uitkering

1.348.700

2.218.100

3.503.200

5.004.200

(- = Nadeel / + = Voordeel)


a. Meicirculaire 2018 (accres)
In het raadsvoorstel over de Meicirculaire 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkeling van het Gemeentefonds voor de komende jaren. De belangrijkste financiële afspraak die de VNG met het nieuwe Kabinet heeft gemaakt, gaat over een nieuwe “trap-op-trap-af” systematiek. De hoogte van het Gemeentefonds is nu niet alleen gekoppeld aan de begroting van de  ministeries, maar ook aan de uitgaven die het Rijk doet met betrekking tot zorg en sociale zekerheid. De zorgt voor extra financiële ruimte (accres).
b. Meicirculaire 2018 (sociaal domein)
Vanaf 2019 worden de middelen voor de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein niet meer via een decentralisatie-uitkering maar via de algemene uitkering beschikbaar gesteld. Deze middelen reserveren we in de begroting 2019 voor het sociaal domein.
c. Septembercirculaire 2017
In het raadsvoorstel over de Septembercirculaire 2017 hebben wij aangegeven welke (extra) middelen beschikbaar komen voor de periode 2018-2021. Deze cijfers hebben wij ook gebruikt in het hiervoor genoemde raadsvoorstel over de Meicirculaire 2018. Uit de laatst beschikbare berekening voor de septembercirculaire blijkt, dat deze bedragen moeten worden aangepast. De aanpassing wordt veroorzaakt door gewijzigde aantallen inwoners, leerlingen, uitkeringsontvanger, woningen en een aangepaste WOZ-waarde. In 2019 en 2020 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering, in 2021 en 2022 is het effect positief.