Begroting 2019

Financiële positie

Financieel overzicht

Met de Begroting 2018 en de Septembercirculaire 2017 als basis hebben we in de Kaderbrief 2019 op basis van de toen beschikbare Maartcirculaire 2018 een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de meerjarenbegroting.  Inmiddels is de Meicirculaire 2018 beschikbaar. De meicirculaire gebruiken we ieder jaar als basis voor het opstellen van de begroting. Het onderstaande financieel overzicht hebben we daarom opnieuw opgebouwd met de Begroting 2018 en de Septembercirculaire 2017 als basis.

Investering

2019

2020

2021

2022

Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022
(basis: Begroting 2018)

412.315

819.965

124.490

716.096

Amendementen Begroting 2018

  • Personeel griffie
  • Park Holthuizen (groenstroken)

-25.000
-1.800

-25.000
-1.800

-25.000
-1.800

-25.000
-1.800

Gevolgen Septembercirculaire 2017

64.000

38.000

12.000

12.000

Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022

449.515

831.165

109.690

701.296

Actualisatie bestaand beleid

Algemene uitkering (incl. Meicirculaire)

1.348.700

2.218.100

3.503.200

5.004.200

Kapitaallasten

-181.494

-392.224

-119.823

-503.701

Loon- en prijsontwikkeling

308.541

47.041

-284.459

-989.459

Gemeentelijke belastingen

97.487

146.122

183.467

-20.533

Sociaal domein

-1.389.000

-1.429.000

-1.344.000

-1.409.000

Overige zaken
actualisatie bestaand beleid

-222.888

-287.888

-287.888

-288.851

Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022

410.861

1.133.316

1.760.187

2.493.952

Nieuwe voorstellen

Reserveren voor uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

  • 2021

10.000.000

-500.000

  • 2022 *)

10.000.000

0

Keuzevoorstellen

11.355.000

-1.993.500

-1.386.400

-1.489.400

-1.605.300

Dekking keuzevoorstellen ten laste van algemene reserve

1.238.100

438.100

397.100

22.100

Saldo Meerjarenbegroting 2019-2022

31.355.000

-344.539

185.016

667.887

410.752

(- = Nadeel / + = Voordeel)

*) Kapitaallasten uitvoering IHP 2022 bedragen vanaf 2023 eveneens € 500.000. Een nadere toelichting is opgenomen onder de Nieuwe voorstellen 'reservering IHP'.

We stellen voor om het saldo van de jaarschijf 2019 van de Meerjarenbegroting 2019-2022 ad € 344.539 ten laste van de algemene reserve te brengen.