Begroting 2019

Financiële positie

Gemeentelijke belastingen

2019

2020

2021

2022

a. Precariobelasting

-349.000

b. Actualisatie OZB-opbrengst

-214.200

-190.200

-151.200

-61.200

c. Doorbelasting aan afvalstoffenheffing en riolering

361.687

386.322

384.667

389.667

d. Waarderen op gebruiksoppervlakte

-50.000

-50.000

-50.000

Totaal gemeentelijke belastingen

97.487

146.122

183.467

-20.533

(- = Nadeel / + = Voordeel)


a. Precariobelasting
In de Kadernota 2018 hebben wij geïnformeerd over de afschaffing van precariobelasting en aanpassing van de overgangstermijn van 10 naar 5 jaar. Vanaf 2022 kan geen precariobelasting op nutsnetwerken meer worden opgelegd. Wij hebben toen voorgesteld om de in de Begroting 2017 opgenomen reservering vanwege de afschaffing van precariobelasting te handhaven. In 2022 zou nog € 698.000 opgevangen moeten worden. Hiervan is € 349.000 opgenomen in de Begroting 2018 (jaarschijf 2021). Het resterende bedrag ad. € 349.000 voor 2022 wordt nu verwerkt in de begroting. Daarmee is de volledig afbouw verwerkt. Informatie over de stand van zaken met betrekking tot precariobelasting hebben we verderop in dit onderdeel opgenomen.
b. Actualisatie OZB-opbrengst
Jaarlijks actualiseren we de grondslagen voor de OZB-opbrengst. Op basis van de meest recente WOZ-waarden moeten we concluderen dat we in 2019 een lagere opbrengst realiseren van ruim € 200.000 aflopend naar ruim € 60.000 in 2022. We hanteren als uitgangspunt dat de tarieven voor de OZB in principe alleen worden geïndexeerd. We kiezen er daarom niet voor om deze lagere opbrengst te verrekenen in het OZB-tarief.
c. Doorbelasting aan afvalstoffenheffing en riolering
De kosten die we doorbelasten aan afvalstoffenheffing en riolering worden ieder jaar bijgesteld. Een toelichting op het totaal van de kosten van afval en riolering is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.
d. Waarderen op gebruiksoppervlakte
We hebben verder vanaf 2022 de wettelijke verplichting om te waarderen op gebruiksoppervlakte. Tot nu wordt gewaardeerd op inhoud. In 2019, 2020 en 2021 geven we uitvoering aan dit project, zodat we op tijd de omslag van waarderen op inhoud naar waarderen op gebruiksoppervlakte hebben gemaakt. Zoals hiervoor al aangegeven, hanteren we als uitgangspunt dat de tarieven voor de OZB in principe alleen worden geïndexeerd. Ook bij dit voorstel kiezen we er daarom voor om dit niet te verrekenen in het OZB-tarief.