Begroting 2019

Financiële positie

Reservering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen (IHP) moet nog aan de raad worden aangeboden en door de raad worden vastgesteld. Hiermee zijn naar verwachting grote bedragen gemoeid. Wij vinden het belangrijk hiervoor middelen te reserveren voordat een keuze wordt gemaakt ten aanzien van de andere voorstellen in deze begroting. Voor de uitvoering van het IHP reserveren wij in de jaarschijf 2022 € 500.000 voor kapitaallasten. Dit komt overeen met een investering van € 10 miljoen. In de jaarschijf 2023 willen we eenzelfde bedrag reserveren. Dat is in deze meerjarenbegroting nog niet zichtbaar. In het Investeringsplan 2018 staat al € 3,5 miljoen. Bij de nieuwe voorstellen 2019 stellen we nog eens € 3,5 miljoen voor. De kapitaallasten behorend bij een totale investering van € 27 miljoen zijn dan in de begroting opgenomen.