Begroting 2019

Financiële positie

Sociaal domein

2019

2020

2021

2022

a. Bijzondere bijstand

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

b. WMO – hulp bij huishouden

-224.000

-264.000

-179.000

-244.000

c. WMO – begeleiding

144.000

144.000

144.000

144.000

d. WMO – hulpmiddelen

-229.000

-229.000

-229.000

-229.000

e. WMO – begeleiding / individuele voorzieningen

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000

f. Jeugd

-750.000

-750.000

-750.000

-750.000

Totaal sociaal domein

-1.389.000

-1.429.000

-1.344.000

-1.409.000

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Voor een gedetailleerde toelichting op deze posten verwijzen wij u naar de 1e Tussentijdse rapportage 2018.

In de toelichting bij het onderdeel "algemene uitkering" hebben we aangegeven hoeveel extra middelen worden ontvangen. Wanneer we deze extra middelen afzetten tegen de extra uitgaven dan zien we dat we in de periode 2019-2022 per saldo € 581.000 (-/- € 571.000 -/- € 287.000 + € 37.000 + € 240.000) meer uitgeven voor het sociaal domein dan er aan specifiek voor het sociaal domein bedoelde middelen wordt ontvangen.

2019

2020

2021

2022

Totaal extra uitgaven sociaal domein

-1.389.000

-1.429.000

-1.344.000

-1.409.000

Meicirculaire 2018 (sociaal domein)

818.000

1.142.000

1.381.000

1.649.000

Ten laste (-) of ten gunste (+) algemene middelen

-571.000

-287.000

37.000

240.000

(- = Nadeel / + = Voordeel)